40-45 75th Street, 2nd Floor
Elmhurst, NY 11373

(718) 500-3141

ནང་མི། - རྩོད་གླེང་མེད་པའི་ཟ་མི་ཁ་བྲལ། །

Family

བྱམས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩོད་གླེང་མེད་པའི་ཟ་མི་ཁ་བྲལ་ཁོ་ནར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཟ་མི་ཁ་བྲལ་དུ་འགྲོ་བར་ཐབས་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞིག་མེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་དེ་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚང་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་ཚང་དགོས། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཁང་དུའང་ཕེབས་དགོས།

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ལ་བརྟན་བྱ་དང་བདག་གཅེས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གོང་གསལ་ཐོག་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་རོགས་རམ་དགོས་ན་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།

འབྲེལ་གཏུགས་ཞུ་ཡུལ་ཁ་བྱང་།
བྱམས་གླིང་ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་ཁུངས།
༤༠།༤༥ ཁྲོམ་ལམ།-༧༥ ཐོག་བརྩེགས་གཉིས་པ།
ཨེམ་ཧསིཊི། ནེའུ་ཡོག ༡༡༣༧༣
ཁ་པར་ཨང་གྲངས། (༧༡༨) ༥༠༠-༣༡༤༡
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། AttorneyJamling@gmail.com

40-45 75th Street, Elmhurst, NY 11373
Call Now CALL NOW
go to top